Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla

rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

OivaKoira Oyy-2208606-0

Yhteystiedot:

Kutojantie 7

026300 Espoo

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

OivaKoira / Tiltu Antikainen

Kutojantie 7

02630 Espoo

050 - 5942287

info@espoonkoirakeskus.com

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tiltu Antikainen

Kutojantie 7

02630 Espoo

050 - 5942287

espoonkoirakeskus@gmail.com

 

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat , potentiaaliset asiakkaat , työntekijät ja yhteistyökumppanit.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty

potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin).

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

asiakassuhteen hoitaminen.

Tietosuojaseloste 14:16  palveluistamme kertominen ja yrityksen toiminnasta tiedottaminen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero

Asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä

osoitteeseen espoonkoirakeskus@gmail.com. 

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta

pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpito-aineisto . 

 

Kirjanpitolaissa  

Tietosuojaseloste 14:16  (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että

rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yksityisesti ylläpidetty tietolähde.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin OivaKoiran ulkopuolelle.

Luovumme tietoja Carpentum Oy:lle OivaKoiran kirjanpitoa varten. Carpentum on

sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Google (sähköposti/kalenteri/sheets), Zettle (maksupääte),Mobilepay, Epassi,Smartum,Eazybreak ja Edenred (maksut) Helposti lasku (laskutus), Digitalbooker varaaheti.fi (ajanvaraus), WhatsApp (työntekijät ja asiakkaiden puhelinneuvonta) , Facebook (markkinointi) , 

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity voidaan poistaa kirjallisella pyynnöllä.

Tietosuojaseloste 14:16

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät OivaKoiran työntekijät, pääasiassa Tiltu Antikainen.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa

henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Espoo 19.1.2023

 

Yhteystiedot

OivaKoira Oy 

Kutojantie 7, 02630 Espoo

info@oivakoira.fi

050-594 22 87 (tekstiviesti)

AVOINNA MA-SU
sop.mukaan klo 8-22.
 

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

 

     

 

 

 

Powered by Aava 3